Algemene Voorwaarden WilluStration Design & Fotografie

Van:
WilLuStration Design & Fotografie, Aengwirderweg 60, 8449 BD Terband

www.willustration-design.nl

kantoor@willustration-design.nl

Gebruiker, hierna te noemen: WDF

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
WDF: gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf één of meer opdrachten aan WDF verstrekt.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

2.1    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WDF en een Opdrachtgever.

2.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WDF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WDF en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 

3.1  Aanbiedingen en offertes van WDF zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2  WDF is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.

3.3  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is WDF daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WDF anders aangeeft.

3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht WDF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6  Aan aanbiedingen of offertes van WDF kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 

4.1  WDF zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2  WDF zal in de regel één of meer van haar medewerkers inzetten om de met de Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is aan WDF om te beoordelen welke medewerker hiervoor wordt ingezet.

4.3  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WDF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WDF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WDF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WDF zijn verstrekt, heeft WDF het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5  WDF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WDF is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6  Indien door WDF, door personeel van WDF of door WDF ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten, een en ander conform de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.

4.7  Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever WDF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 

5.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.3  Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WDF de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WDF daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 – Tarieven

 

6.1  Partijen komen in de Overeenkomst de tarieven en de te besteden uren overeen.

6.2  Het uurtarief dat in de Overeenkomst wordt vermeld geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde medewerker van WDF en geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6.3  De uurtarieven en eventuele kostenramingen van en door WDF zijn exclusief BTW.

6.4  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen eventuele aanvullend verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

6.5  WDF kan de overeengekomen tarieven verhogen. WDF is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan WDF, dat in redelijkheid niet van WDF mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tarieven.

6.6  Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de Opdrachtgever doorberekend met ingang van die maatregel. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van loonontwikkelingen binnen de onderneming van WDF zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.7  De Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.8 WDF zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar tarieven schriftelijk kenbaar maken. WDF zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 7 – Betaling

 

7.1  WDF is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, die door de Opdrachtgever dient te worden voldaan voordat WDF de werkzaamheden aanvangt. De hoogte van het voorschot wordt per opdracht door WDF vastgesteld.

7.2  Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WDF aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

7.4  In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de Opdrachtgever of in geval van beslagen op het vermogen van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van WDF op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5  WDF is voor zover de wet dit toelaat, gerechtigd haar vorderingen met die van Opdrachtgever te verrekenen

7.6  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur .

 

Artikel 8 – Incassokosten

 

8.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Klachten

 

9.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan WDF. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WDF in staat is adequaat te reageren.

9.2  Indien een klacht gegrond is, zal WDF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

9.3  Indien, na een door WDF gegrond verklaarde klacht, het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, kan WDF slechts binnen de grenzen van artikel 12 tot vergoeding van mogelijke schade gehouden zijn.

 

Artikel 10 – Opzegging

 

10.1  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft WDF recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan WDF zijn toe te rekenen.

10.2  De Opdrachtgever is ingeval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. WDF is gerechtigd om de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden onder zich te houden totdat de openstaande declaraties door de Opdrachtgever zijn voldaan.

10.3  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WDF, zal WDF in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WDF extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 

11.1  Een Overeenkomst tussen WDF en de Opdrachtgever kan door WDF onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden/beëindigd/opgezegd, bij iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst, onverminderd het recht van WDF om schadevergoeding te vorderen.

11.2  WDF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien:

–  na het sluiten van de Overeenkomst WDF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–  Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ingeval deze wet op de Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

–  de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;

–  de Opdrachtgever ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te

komen binnen de gestelde termijn;

–  de Opdrachtgever zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest,

–  dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde goederen beslag is of

wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven;

11.3 Voorts is WDF bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.4 Vorderingen in het geval van de gebeurtenissen genoemd in artikel 11.2 terstond opeisbaar zijn en de eigen verplichtingen worden opgeschort. Daarnaast kan de overeenkomst eventueel gedeeltelijk ontbonden worden voor zover deze nog niet was uitgevoerd met een schadevergoeding voor gederfde inkomsten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1  De totale aansprakelijkheid van WDF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (factuur waarde) (exclusief BTW).

12.2  De aansprakelijkheid van WDF is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WDF in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3  In afwijking van hetgeen onder de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht voor onbepaalde tijd dan wel met een looptijd van langer dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand, voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde factuurbedrag.

12.4  WDF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers of afnemers van de Opdrachtgever, of schade die direct of indirect het gevolg is van overheidsmaatregelen.

12.5  Opdrachtgever vrijwaart WDF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan door WDF schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

12.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WDF of haar ondergeschikten.

 

Artikel 13 – Risico-overgang

 

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 – Overmacht

 

14.1  WDF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WDF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WDF niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de omstandigheid dat WDF niet kan nakomen in verband met internet- en serverproblemen.

14.3  WDF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

14.4  Voor zover WDF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WDF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

15.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WDF zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en van overige intellectuele eigendomsregelgeving.

15.2  Alle door WDF of door haar ondergeschikten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WDF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

15.3  WDF behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4  De Opdrachtgever vrijwaart WDF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

15.5  Indien de Opdrachtgever aan WDF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden

 

16.1  WDF is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

16.2  WDF zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht

 

17.1  De bevoegde rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit cq. met betrekking tot de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Niettemin blijft WDF bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter .

17.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3  Op elke Overeenkomst tussen WDF en de Opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Vindplaats van de voorwaarden

 

18.1  Deze voorwaarden kunt u tevens teruglezen op website van WDF: http://www.willustration-design.nl

18.2  Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

Vragen/opmerkingen kunt u sturen naar kantoor@willustration-design.nl